ประกาศ เรื่องระเบียบการเเต่งกายของผู้เข้าสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตัวอย่างการเเต่งกายที่ถูกต้องของผู้เข้าสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
– การเเต่งกายต้องเป็นเครื่องเเบบนักศึกษาหรือเเต่งกายสุภาพ ผู้ชายใส่เสื้อกาวน์สั้นหรือเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีไม่ฉูดฉาด กางเกงสแล็คขายาวสีดำหรือสีกรมท่าสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สำหรับผู้หญิงใส่เสื้อกาวน์สั้น หรือเสื้อเชิ้ตสีไม่ฉูดฉาด สวมกระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
** ทั้งชุดแต่งกายไม่ให้ใส่ผ้ายีนส์ ผ้ายืด และชุดรัดรูป มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ**

ระเบียบการเเต่งกายของผู้เข้าสอบ

ประกาศฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒)(ก) ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ ดังนี้

ประกาศฉบับที่ 32

เอกสารเเนบ 1  วิชากฎมายและจรรยาบรรณ

เอกสารเเนบ 1  วิชากฎมายและจรรยาบรรณ(ผู้พิการทางสายตา)

เอกสารเเนบ 2  วิชาผดุงครรภ์

เอกสารเเนบ 3 วิชาการนวดไทย

เอกสารเเนบ 3   วิชาการนวดไทย(ผู้พิการทางสายตา)

เอกสารเเนบ 4  วิชาเวชกรรมไทย 1-2

เอกสารเเนบ  5  วิชาเภสัชกรรมไทย

แผนที่ม.รังสิต 1

แผนที่ม.รังสิต 2

 ระเบียบการเเต่งกายผู้เข้าสอบ

ประกาศฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้สมัครที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมในการสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๑ เรื่องผู้สมัครที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมในการสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) เเห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ ดังนี้

ประกาศฉบับที่ 33

เอกสารเเนบ 1  วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ

เอกสารเเนบ 2  วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสารเเนบ 3  วิชาการนวดไทย

เอกสารเเนบ 4  วิชาเวชกรรมไทย1-2

เอกสารเเนบ 5 วิชาเภสัชกรรมไทย

ประกาศฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศฉบับที่ 30

ประกาศรายชื่อหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือรับรองมารับเอง 20-8-61

ประกาศฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๑ เรื่องวันเวลา เเละสถานที่สอบ ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาฯรองรับ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง วันเวลา เเละสถานที่สอบของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรองมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ

 ประกาศฉบับที่31

แผนที่ ม.รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ตามเอกสารแนบนี้

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)

ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561

08-08-61 ใบอนุญาต

ประกาศ ฉบับที่ 29/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2) (ข) ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 29/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2) (ข) ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 29

เอกสารแนบ 1 วิชาเวชกรรมไทย

 เอกสารแนบ 2 วิชาการนวดไทย

เอกสารแนบ 3 วิชาการผดุงครรภ์ไทย

 เอกสารแนบ 4 วิชาเภสัชกรรมไทย

แผนที่ ม.รังสิต