ประกาศรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองที่สภาฯได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองที่สภาฯได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ตามเอกสารแนบนี้

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน13-07-61

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ดังเอกสารแนบนี้

บัตรสมาชิกจัดส่งไปรษณีย์13-7-61

มารับด้วยตนเอง13-7-61