ประกาศ ฉบับที่ ๒o/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) ขั้นตอนที่ ๑-๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพิ่มเติม

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๒O/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพิ่มเติม

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 20/2561

เอกสาร 1 วิชาพื้นฐานกฎหมายและจรรยาบรรณ

เอกสาร 2 วิชาเวชกรรมไทย

เอกสาร 3 วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสาร 4 วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสาร 5 วิชาการนวดไทย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเเละหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเเละหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในวันที่10 กรกฎาคม 2561 ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ดังเอกสารแนบนี้

วันที่ 10-07-61 จัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน