ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 6 เเละ 9 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 6 เเละ 9 กรกฎาคม 2561 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ดังเอกสารแนบนี้

 วันที่ 06-07-61 ใบวิชาชีพ

 วันที่ 09-07-61 ใบวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)