ประกาศรายชื่อผู้ขอจัดทำใบแปล โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ขอจัดทำใบเเปล  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

รายชื่อใบแปลที่ขอมารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ขอจัดทำใบเเทน โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ขอจัดทำใบเเทน  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

รายชื่อใบแทน ที่ขอมารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)

ประกาศ ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) ขั้นตอนที่ ๑-๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ

เอกสารแนบ 1 – วิชาพื้นฐานกฎหมายฯ

เอกสารแนบ 2 – วิชาเวชกรรมไทย

เอกสารแนบ 3 – วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสารแนบ 4 – วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสารแนบ 5 – วิชาการนวดไทย