ผลการคัดเลือกผู้จัดการด้านปฏิบัติงาน

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดการด้านปฏิบัติงาน ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยได้ทำการคัดเลือกผู้จัดการด้านปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ตามเอกสารแนบนี้

ผลการคัดเลือกด้านการปฏิบัติงาน

ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานสภาการแทพย์แผนไทย

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561

รายชื่อจัดทำใบแทนที่มารับด้วยตนเอง

รายชื่อใบแปลที่มารับด้วยตนเอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ตามระเบียบสภาการแพทย์แผนไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่

ประกาศสำนักงานสภาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ผู้จัดการด้านปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานสภาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ผู้จัดการด้านปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ตามเอกสารแนบนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกผู้จัดการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง  ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561

ดังเอกสารแนบ

ใบอนุญาต

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประจำวันที่ 15 มิถุนายน  2561- 16 มิถุนายน  2561
ดังเอกสารแนบนี้

15 มิถุนายน 

14 มิถุนายน 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง  ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ดังเอกสารแนบนี้

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)

ประกาศ ฉบับที่ ๑๘ /๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๘ /๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามเอกสารแนบนี้

เอกสาร