ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง  ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ดังเอกสารแนบนี้

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ดังเอกสารแนบนี้

ใบประกอบวิชาชีพ

แบบตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง สำหรับการขอรับรองสถาบัน/สถานพยาบาล ตามมาตรา 12(2)(ก)

แบบตรวจสอบเอกสารด้วยตนเองสำหรับสถาบัน/สถานพยาบาล ซึ่งขออนุญาตถ่ายทอดความรู้สำหรับฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ดังเอกสารแนบนี่้

เอกสารแนบ

 

ประกาศ ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12(2)(ก)

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศ ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพ

เอกสารแนบ 1 วิชา เวชกรรมไทย

เอกสารแนบ 2 วิชา เภสัชกรรมไทย

เอกสารแนบ 3 วิชา การผดุงครรภ์ไทย

เอกสารแนบ 4 วิชา การนวดไทย

เอกสารแนบ 5 วิชา การนวดไทย(คนพิการทางสายตา)

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอรับอนุญาตเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามข้อ 29

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอรับอนุญาตเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามข้อ 29

ดังเอกสารแนบนี้

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ดังเอกสารแนบนี้

ใบวิชาชีพ

หนังสือรับรอง ฉบับที่ 1

หนังสือรับรอง ฉบับที่ 2