ประกาศฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกเเละขอขึ้นทะเบียนเเละรับใบอนุญาต ของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการเเพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ เเละขั้นตอนที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘(เพิ่มเติม)

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกเเละขอขึ้นทะเบียนเเละรับใบอนุญาต ของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการเเพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ เเละขั้นตอนที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศฉบับที่ 28

ประกาศ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียบปฎิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก)(ข)

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศระเบียบ

ประกาศ ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) ขั้นตอนที่ ๑-๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ

เอกสารแนบ 1 – วิชาพื้นฐานกฎหมายฯ

เอกสารแนบ 2 – วิชาเวชกรรมไทย

เอกสารแนบ 3 – วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสารแนบ 4 – วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสารแนบ 5 – วิชาการนวดไทย

 

ประกาศ ฉบับที่ 11/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2) (ข) ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2/2560(เพิ่มเติม)

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๒(๒)(ข)

ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม)

ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12 (2) (ข)

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)

ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพแผนไทยฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 1 วิชาเวชกรรมไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 2 วิชาการนวดไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 3 วิชาการผดุงครรภ์ไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 4 วิชาเภสัชกรรมไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ (แผนที่ ม.รังสิต)  MAP_RSU-2017

 

 

ประกาศ เรื่อง เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และแถวที่สอบ ของผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข) ขั้นตอน 1และ 2 ครั้งที่2/2560

ประกาศ เรื่อง เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และแถวที่สอบ ของผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข) ขั้นตอน 1และ 2 ครั้งที่2/2560

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศฉบับที่ 5.61 เรื่อง เลขที่นั่งสอบ ห้องส
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ1.พื้นฐานวิชาชีพและกฎหมายฯ
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ2.เวชกรรมไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ3.เภสัชกรรมไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ4.การผดุงครรภ์ไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ5.การนวดไทย

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข)

ประกาศอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และ ขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 1..ประกาศฉบับที่ 4.61 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 2..เวชกรรมไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 3…เภสัชกรรมไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 4…การผดุงครรภ์ไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 5…การนวดไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 6…พื้นฐานวิชาชีพและกฎหมายฯ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 7..ระเบียบปฏิบัติในการสอบ(ข)

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ตามมาตรา 12(2)(ข) ภาคทฤษฏี ครั้งที่ 1/2558

ประกาศ  เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2558

 

PDF ICon

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร