ประกาศ ฉบับที่ 11/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2) (ข) ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2/2560(เพิ่มเติม)

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๒(๒)(ข)

ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม)

ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12 (2) (ข)

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)

ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพแผนไทยฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 1 วิชาเวชกรรมไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 2 วิชาการนวดไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 3 วิชาการผดุงครรภ์ไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 4 วิชาเภสัชกรรมไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ (แผนที่ ม.รังสิต)  MAP_RSU-2017

 

 

ประกาศ เรื่อง เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และแถวที่สอบ ของผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข) ขั้นตอน 1และ 2 ครั้งที่2/2560

ประกาศ เรื่อง เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และแถวที่สอบ ของผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข) ขั้นตอน 1และ 2 ครั้งที่2/2560

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศฉบับที่ 5.61 เรื่อง เลขที่นั่งสอบ ห้องส
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ1.พื้นฐานวิชาชีพและกฎหมายฯ
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ2.เวชกรรมไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ3.เภสัชกรรมไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ4.การผดุงครรภ์ไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ5.การนวดไทย

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข)

ประกาศอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และ ขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 1..ประกาศฉบับที่ 4.61 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 2..เวชกรรมไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 3…เภสัชกรรมไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 4…การผดุงครรภ์ไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 5…การนวดไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 6…พื้นฐานวิชาชีพและกฎหมายฯ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 7..ระเบียบปฏิบัติในการสอบ(ข)

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ตามมาตรา 12(2)(ข) ภาคทฤษฏี ครั้งที่ 1/2558

ประกาศ  เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2558

 

PDF ICon

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาต

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

PDF ICon  ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาต

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียน

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

PDF ICon  ดาวน์โหลดเอกสารคลิก