ประกาศฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย วิชา วัน เวลา เเละสถานที่สอบ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ภาคปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย วิชา วัน เวลา เเละ สถานที่สอบ ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 41 (ภาคปฏิบัติ)

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561

งานใบอนุญาต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ใบอนุญาต

ประกาศฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ภาคทฤษฎี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๑ เรื่องผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศฉบับที่ 40

วิชาการนวดไทย

วิชาการนวดไทย(ผู้พิการทางการมองเห็น)

วิชาการผดุงครรภ์ไทย

วิชาเวชกรรมไทย1-2

เภสัชกรรมไทย

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ใบเเทน) ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ใบเเทน) ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ใบแทน

ประกาศรายชื่อจัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อจัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

หนังสือรับรอง

ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31/2561 เพื่อนำเสนอตารางสรุปการเเก้ไขร่าง พรบ.ยา พ.ศ. …

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31/2561 ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เเละได้มีการเชิญสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ ร่าง พรบ.ยา พ.ศ. ….. เพื่อติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พรบ.ยา พ.ศ. … นั้น ซึ่งในเบื้องต้น ไม่ได้เชิญสภาการเเพทย์แผนไทยเข้าร่วมการประชุม
นายกสภาการเเพทย์แผนไทยในฐานะผู้บริหารสภาการเเพทย์แผนไทย ได้ทำหนังสือถึง นายเเพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ขณะนี้ ทางสำนักเลขาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เเจ้งมายังสภาการเเพทย์แผนไทย ให้เข้าร่วมประชุมในวันเเละเวลาดังกล่าวได้ ซึ่งสภาการเเพทย์แผนไทย จะได้นำเสนอตารางสรุปการเเก้ไขร่าง พรบ.ยา พ.ศ. … ที่ได้ข้อยุติจากคณะทำงานพิจารณาให้คณะกรรมาธิการสาธารณสุข ดำเนินการต่อไป

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศคณะกรรมาธิการการสาธาณสุข

ประกาศ เรื่อง สภาการเเพทย์แผนไทยร่างพระราชบัญญัติยาเพิ่มเติม ของสำนักงานอย. จึงขอความร่วมมือสมาชิกเเสดงข้อเสนอเเนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พรบ.ยา (ฉบับเพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง สภาการเเพทย์แผนไทย ได้เเต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ฉบับ แก้ไขโดยสภาการแพทยแ์ผนไทย) ได้ข้อสรุปตามตารางที่เเนบมาพร้อมนี้  ทางสภาการเเพทย์แผนไทย ขอความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน  ที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งข้อเสนอเเนะมาได้ที่อีเมล์สภาการเเพทย์แผนไทย E-mail: thaimed.or.th@gmail.com หรือ ช่องทางแฟนเพจ: สภาการแพทย์แผนไทย
เพื่อทางสภาฯจะได้ดำเนินการพิจารณา พระราชบัญญัติยา(ฉบับ แก้ไขโดยสภาการแพทยแ์ผนไทย) ต่อไป

เอกสารเเนบ

ตารางเปรียบเทียบร่างพรบ.ยา