ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561

รายชื่อจัดทำใบแทนที่มารับด้วยตนเอง

รายชื่อใบแปลที่มารับด้วยตนเอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ตามระเบียบสภาการแพทย์แผนไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่

ประกาศสำนักงานสภาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ผู้จัดการด้านปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานสภาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ผู้จัดการด้านปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ตามเอกสารแนบนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกผู้จัดการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง  ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561

ดังเอกสารแนบ

ใบอนุญาต

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประจำวันที่ 15 มิถุนายน  2561- 16 มิถุนายน  2561
ดังเอกสารแนบนี้

15 มิถุนายน 

14 มิถุนายน 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง  ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ดังเอกสารแนบนี้

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)

ประกาศ ฉบับที่ ๑๘ /๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๘ /๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามเอกสารแนบนี้

เอกสาร

ประกาศสำนักงานสภาฯ เรื่อง การรับสมัครผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานสภาฯ เรื่อง การรับสมัครผู้จัดการด้านปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศรับสมัครผู้จัดการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ตามเอกสารแนบนี้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรและหนังสือสำคัญ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
ด้วยสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบด้านล่าง
 

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

โรคต้องห้าม

ใบสมัคร

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป